პროგრამირება ჰუმანიტარებისათვის, 2-1 ლექცია

python-ის ინსტალაცია და საწყისი ფუნქციები; ინტერაქტიული გარემო; ძირითადი ინტერაქცია; რედაქტირება და გაშვება ბიბლიოგრაფია: Jurafsky, D., Martin, J.H., Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, Pearson Education International, 2009 Hammond, M., Python for linguists. Cambridge University Press, 2020 Bird, S., Klein, E., Loper, E., Natural Language Processing with Python – Analyzing Text with the Natural Language Toolkit, http://www.nltk.org/book/ გამოყენებული რესურსები: Python 3.8.0 -ის საინსტალაციო პაკეტი, იხ. http://www.python.org/downloads/ Numpy-ს საინსტალაციო პაკეტი, იხ. http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/ NLTK-ის საინსტალაციო პაკეტი, იხ. http://pypi.python.org/pypi/nltk დამატებითი რესურსები: PyCharm https://www.jetbrains.com/pycharm/ Google Colab https://colab.research.google.com/ Jupyter notebooks https://jupyter.org/

მსგავსი ვიდეოები