რიცხვის მოდული

Timestamps: 00:00 გავლილი მანძილი და გადაადგილება 06:01 ნამდვილი რიცხვის მოდული 08:09 ორი რიცხვის მოდულის ჯამის შედარება ცალ-ცალკე მათ მოდულების ჯამთან 10:58 ცალ-ცალკე ორი რიცხვის მოდულის სხვაობა მოდულში შედარება ორი რიცხვის მოდულის სხვაობასთან 19:58 ორი რიცხვის მოდულის ნამრავლის შედარება ცალ-ცალკე მათი მოდულების ნამრავლთან 27:12 ორი რიცხვის მოდულის ფარდობის შედარება ცალ-ცალკე მათი მოდულების ფარდობასთან 32:48 ჩვეულებრივი და მოდულიანი განტოლება-უტოლობების ამონახსნთა სიმრავლეები რიცხვით ღერძზე Board: https://app.ziteboard.com #მათემატიკა #რიცხვისმოდული #აბსოლუტურიმნიშვნელობა

მსგავსი ვიდეოები