± 21: სოფლის ექიმი

საქართველოში მომუშავე სოფლის ექიმებს, ხშირად საკუთარი სახსრებით უწევთ ტრანსპორტირების და სოფლის საექიმო ამბულატორიებში მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დაფარვა. ამბულატორიებს ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ სპეციალურად გამოყოფილი სივრცე იმუნიზაციისთვის. ინტერნეტთან წვდომა, უმეტეს შემთხვევებში, შეზღუდულია და სოფლის ექიმები საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროშიც არ არიან გადამზადებულნი.

მსგავსი ვიდეოები