ტენდერი კომპიუტერული ქსელის მონტაჟზე

ფინკა ბანკი საქართველო

სს „ფინკა ბანკი საქართველო” მიკროსაფინანსო ჰოლდინგის FINCA Microfinance Holdings (FMH) გლობალური ქსელის ნაწილია. ფინკა ბანკს ძლიერი საერთაშორისო ფინანსური პარტნიორები ჰყავს, როგორიცაა: FINCA International (USA), საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია (IFC, World Bank Group) (USA), KFW Bankengruppe-გერმანიის განვითარების ბანკი, FMO-ნიდერლანდების გაერთიანებული ბანკი, responsAbility Social Investments AG, და Triple Jump. ფინკა ბანკი დღეისათვის 37 სერვის ცენტრის საშუალებით საბანკო მომსახურებას უწევს 100  000-ზე მეტ მომხმარებელს ქვეყნის თითქმის ყველა რეგიონში. 

 

სს „ფინკა ბანკი საქართველო“ აცხადებს ტენდერს ბანკის ოფისებში კომპიუტერული ქსელის მონტაჟისათვის კომპანიის გამოსავლენად, რომელიც მომავალში ფინკა ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად მოახდენს ახალი ოფისების კომპიუტერული ქსელით უზრუნველყოფას ან არსებულ ოფისებში კომპიუტერული ქსელის წერტილების დამატებას ან ცვლილებას. 

ქსელის მონტაჟისათვის გამოყენებული უნდა იყოს შემდეგი მასალები: 

ქსელის კაბელი: UTP CAT 5e ან უფრო მაღალი სტანდარტის (სპილენძის შემცველობა მინიმუმ 20%) 

ქსელის ბუდე (Outlet) RJ45  

პაჩ პანელი (RJ45) შესაბამისი კატეგორიის 

კაბელ-არხები გარე გაყვანილობისათის და გოფრირებული მილები კედლებში და ჭერში გაყვანილობისათის. 

 

ტენდერში მონაწილეობისათვის წარსადგენი  დოკუმენტაცია: 

 • სს „ფინკა ბანკი საქართველოს“  მიერ შემუშავებული დოკუმენტები (დანართი #1 და დანართი #2) შევსებული და დამოწმებული ხელმოწერითა და ბეჭდით. 
 • განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; 
 • სარეკომენდაციო წერილი პარტნიორი კომპანიებისგან; 
 • გამოცდილება, კვალიფიკაცია ( წერილობითი ფორმით); 
 • შესაბამისი ორგანოების ცნობა, რომელიც ამტკიცებს კომპანიის ანგარიშებზე და ქონებაზე ყადაღის არარსებობას; 
 • საგარანტიო და ანგარიშსწორების პირობები;  

P.S შეთანხმებული ფასები დაფიქსირდება ხელშეკრულებაში და ცვლილებას არ დაექვემდებარება შემდგომი 2 წლის განმავლობაში. 

 

კომპანიების მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

 • თქვენს მიერ შემოთავაზებულ პროდუქტზე სრულად შევსებული დოკუმენტი; 
 • ხარჯების ანაზღაურების პირობები, საჭირო დოკუმენტები და პროცედურა 
 • პროდუქციის ღირებულება უნდა მოგავწოდოთ ლარში დღგ.ს ჩათვლით 
 • ინვოისისა და პროდუქციის მოწოდების ვადები 
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან 

 

 

განსაკუთრებული პირობები 

ხელშეკრულება დადგენილი პირობებით გაფორმდება იმ კომპანიებთან, რომლებიც სრულად დააკმაყოფილებენ კომისიის მოთხოვნას. 

ხელშეკრულების ვადა განისაზღვრება 2 წლის ვადით. ხელშეკრულება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ ექნებათ.  

პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი არასწორი ან არასრულყოფილი წინადადება არ განიხილება. 

წინადადებების განხილვისას, საჭიროების შემთხვევაში სატენდერო კომისია იტოვებს უფლებას კომპანიას მოსთხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია. პრეტენდენტის მიერ მითითებულ ვადაში დამატებითი დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში იგი ჩაითვლება დისკვალიფიცირებულად. 

სს „ფინკა ბანკი საქართველო“ არ არის ვალდებული პრეტენდენტს განუმარტოს თავისი გადაწყვეტილების საფუძველი. 

 

გთხოვთ გამოაგზავნოთ წარსადგენი დოკუმენტაცია დალუქული კონვერტით (კონვერტზე უნდა იყოს წარწერა - კონფედენციალურია) ორგანიზაციის იურიდიულ

მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 71, ბლოკი 1, მე 3 სართული - სს „ფინკა ბანკი საქართველოს“ სათავო ოფისი. 

ტენდერში მონაწილეობისათვის მზაობის შესახებ ან/და ნებისმიერი შეკითხვის არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ მოგვწეროთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე:   Gela.Zedginidze@finca.geNino.Makhatadze@finca.geNatalia.Gochiashvili@finca.ge 

 

სატენდერო წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 10 ნოემბერი, 18:00 საათი. 

 

სს ფინკა ბანკი საქართველო ახორციელებს საქმიანობას უმაღლესი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტების მიხედვით და ბანკის შიდა წესების მიხედვით, ბანკის თანამშრომელს

და/ან მასთან დაკავშირებულ პირს არ შეიძლება ჰქონდეს პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფინანსური ინტერესი ბანკის რომელიმე კონტრაჰენტთან (ინტერესთა კონფლიქტი).

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ტენდერში მონაწილე კომპანიასა და ბანკის თანამშრომელს და/ან მათთან დაკავშირებულ პირებს შორის არ უნდა არსებობდეს ინტერესთა კონფლიქტი. 


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 30/10/2020
ბოლო ვადა: 13/11/2020

მსგავსი ვაკანსიები: