სამშენებლო-არქიტექტურული და გეოინფორმაციული პროგრამები;AutoCAD,ArchiCAD,Sketch Up,Lumion,GIS

ინტელექტ ცენტრი

"ინტელექტ ცენტრი" გთავაზობთ სამშენებლო / არქიტექტურული (AutoCad, ArchiCad, SketchUp, Lumion) და გეოინფორმაციული პროგრამის (Arc Gis) პროფესიონალური დონის შემსწავლელ სასერტიფიკატო კურსებს! AutoCad, ArchiCad, SketchUp, Lumion, Arc Gis ! პროგრამები შეისწავლება პროფესიონალურ დონეზე! სალექციო კურსები შემუშავებულია ამ სფეროში მოღვაწე პროფესიონალი, სერტიფიცირებული პრაქტიკოსი არქიტექტორების მიერ, თანამედროვე მეთოდებზე და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით! განსაკუთრებული პირობა! გაითვალისწინეთ; ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს გადაეცემათ ყოველი ლექციის შემდეგ ლექციის მსვლელობისას ჩაწერილი ვიდეო გაკვეთილები, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარებათ მათ ახალი მასალის შესწავლასა და დავალებების შესრულებაში! ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ ამ პროგრამებში შესრულებული ნამუშევრები: https://www.facebook.com/pg/IntellectCenterTbilisi/photos/?tab=album&album_id=1086017971503968 1. AutoCad I დონე: სამუშაო სივრცის მიმოხილვა მისი მოწყობა და შენახვა. შაბლონის, ზომის ერთეულების  და ფაილის ძირითადი პარამეტრების შერჩევა.

ხაზის, მულტიხაზის (Polyline) გმოყენებით მარტივი გეომეტრიული ფიგურის შექმნა,

დინამიურ ჩანართში მონაცემების შეყვანის პრინციპი, პოლარული მიდევნება, ანუ კურსორის გრადუსულ ზომაზე მიბმა (Polar tracking), კურსორის სახასიათო წერტილებზე მიბმა (object snap), ობიექტების მიბმაზე მიდევნება, ნავიგაციის და მონიშვნის ძირითადი პრინციპები,

მართკუთხედის და მრავალკუთხედის დახაზვის მეთოდები, ხაზის და მულტიხაზის სახელურებით რედაქტირების საშუალებები, წრეწირის და რკალის შექმნის ძირითადი მეთოდები და მათი რედაქტირება არსებული სახელურების მეშვეობით, ელიფსის დახაზვის მეთოდები და ასევე მათი რედაქტირება,

ძირითადი რედაქტირების ხელსაწყოების (Move, rotate, trim, copy, mirror, fillet ა.შ) გამოყენება,

ერთსტრიქონიანი და მრავალსრიქონიანი ტექსტის შექმნა და რედაქტირება, ტექსტის სტილები. ორთოგონალური და დახრილი ზომის ხაზები. რკალის სიგრძის, დიამეტრის და რადიუსის ზომის ხაზები, კუთხის გრადუსული ზომის გამოტანა,

ახალი ბლოკის შექმნა და არსებული ბლოკების გამოყენება,

Layer - ების შექმნა და მათი გამოყენება,

ობიექტის ძირითადი პარამეტრების (ფერი, სისქე, ხაზის ტიპი) რედაქტირება,

პირველი დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ. ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი. ჯგუფში - 1,30წთ. კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი. II დონე: საკუთარი შაბლონის შექმნა, ხაზვის სხვა საშუალებები, მრუდე წირი, წრფე, სხივის გამოყენება. წერტილების დასმა; გაყოფა რაოდენობის და ზომის მიხადვით. სპრალური ხაზის და ღრუბლის შექმნა, დაშტრიხვა, ფერის ჩასხმა, რედაქტირების დამატებით ხელსაწყოების (Array, align, brake ა.შ) გამოყენება, სწრაფი ზომების გამოტანა, საბაზისო ზომა, ზომათა ჯაჭვი. მულტილიდერის და ცხრილის შემნა და სტილის რედაქტირება, დინამიური ბლოკების შექმნა, ჯგუფის შექმნა, ჯგუფის მენეჯერი და მისი გამოყენება, დამხმარე საშუალებების გამოყრნრბით მანძილის, რადიუსის, კუთხის და ფართობის გაზომვა, კალკულატორის გამოყენება, სწრაფი მონიშვნის მეთოდები და ელემენტების რაოდენობის გამოანგარიშება, სხვადასხვა ფორმატის ფაილის შემოტანა და მიბმა ავტოკადის დოკუმენტზე, ზომის და გეომეტრიული შეზღუდვების გამოყენება, SPDS ხელსაწყოების გამოყენება, ფაილის ოპტიმიზაცია გა გაწმენდა, ნახაზის ფურცელზე გამოტანა, მასშტაბში დასმა და დასაბეჭდად მომზადება PDF ფორმატში. მეორე დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ. ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი,  ჯგუფში - 1.30წთ. ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი. III დონე

 • 3D პრიმიტივების შექმნა.
 • 2D ხაზების და ფიგურების გადაყვანა 3D განზომილებაში,
 • 3D ფიგურებით ერთმანეთზეზე მოქმედება, 3D Solid ელემენტები.
 • რთული 3D ფიგურების შექმნა და რედაქტირება (ფიგურების ფორმისცვლა სხვადასხვა ხერხებით)
 • არსებული 3D ბლოკებისგამოყენება.
 • ინდუსტრიული ნახაზი 3D- ში.
 • არსებული მატერიალების გამოყენება და ახალის შექმნა
 • სცენის მომზადება, განათების დამატება.
 • ვიზუალიზაცია (ფოტო რენდერი) მესამე დონის კურსი მოიცავს: 8 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ. ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში: 1.30წთ. ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი. 2. ArchiCad: I დონე: სამუშაო არის მოწყოაბა (ინსტრუმენტების ზოლი, ერთეულები, საპროექტო ბადე, დამხმარე ფანჯრები და ა.შ), მრავალსართულიანი სახლის დაპროექტება, ყველა სამშენებლო კვანძის გამოყენებით და რედაქტირებით  (კარ-ფანჯარა, რიგელები, კოლონები და ა.შ) და ზომების გამოტანა, ახალი მასალების, ობიექტების, კარებების, ფანჯრების, კედლების, კოლონების, კოჭების შექმნა, ჩატვირთავა და შენახვა, მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა,

   არსებული შრეების მიმოხილვა, დამხმარე 2D ინსტრუმენტების (line, polyline და ა.შ) გამოყენება, სრული პროექტის  და ცალკეული კვაძების გადატანა შესაბამისი ზომის ფურცლებზე, მასშტაბში მოყვანა და დაბეჭდვა.

პირველი დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ,  ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში: 1,30წთ. ღირებულება: ინდივიდუალურად  - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი. II დონე: რთული კონსტრუქციის მრავალსართულიანი სახლის დაპროექტება,

 • პროექტის მიბმა არსებულ ლანდშაფტთან (რეალური გეოდეზიური მონაცემებით),
 • პროექტში არსებულ შრეებთან (Leyers) მუშაობა, ახალი შრეების შექმნა.
 • რთული კონსტრუქციის ობიექტების შექმნა, შენახვა სხვადასხვა ფორმატში და საკუთარი ბიბლიოთეკების შექმნა.
 • Morphm, Shell ხელსაწყოების გამოყენება.

მეორე დონის კურსი მოიცავს:12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში - 1.30წთ. ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

III დონე

3D მოდელის მატერიალებზე მუშაობა, არსებული მატერიალების გამოყენება

 • ახალი მატერიალების შექმნა და რედაქტირება.
 • ვირტუალური გარემოს მომზადება ვიზუალიზაციისთვის. 3D ხედის ფოტოზე მორგება.
 • სცენის მომზადება, ბუნებრივი და ხელოვნური განათების მოზყობა.
 • ვიზუალიზაცია (ფოტო რენდერი)
 • დამუშავებული მასალის გამოყენება პროექტში.

მესამე დონის კურსი მოიცავს: 8 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში - 1.30წთ. ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

3. Sketch Up: I დონე: ფაილის პარამეტრების შერჩევა, სამუშაო არის მოწყობა,

 • ძირითადი მოდელირების, რედაქტირების და ნავიგაციის ხელსაწყოების გამოყენება.
 • მარტივი 3D მოდელის შეგმნა ზუსტ ზომებში და მათი რედაქტირება.
 • ხელსაწყოების Add location, Photo textureს, Sandbox გამოყენება.
 • 3D მოდელზე ტექსტურის დამატება და რედაქტირება.
 • შრეებზე მუშაობა.
 • Sketchup 3D warehouse- დან მოდელების გადმოწერა და გამოყენება.
 • არსებული მოდელების იმპორტი და ექსპორტი სხვადასხვა ფორმატში.
 • 3D მოდელის ოპტიმიზაცია და საპრეზენტაციოდ მომზადება.

 

პირველი დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ. ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი. ჯგუფში - 1,30წთ. ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი. II დონე: ყველა ხელსაწყოს დეტალური შესწავლა.

 • საჭირო დამატებითი ხელსაწყოების დამატება Extension Warehouse - დან და მათი გამოყენება.
 • რთული, სრულყოფილი 3D მოდელის აწყობა ზუსტ ზომებში.
 • 2D ნახაზისგამოტანა პროექტირებისთვის.
 • V-Ray მატერიალებზე მუშაოობა, ბუნებრივი და ხელოვნური განათების მოწყობა.

V-Ray -ის რენდერი (ფოტორეალისტური სურათის შექმნა) მეორე დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ. ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში - 1,30წთ. ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, 2 - 3 კაციან ჯგუფში - 270 ლარი. 4. Lumion ლუმიონის შემსწავლელი კურსი მოიცავს შემდეგ საკითებს: ** პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა და სამუშაო სივრცის გაცნობა, ** სხვადასხვა ფორმატის სამგანზომილებიანი (3D) მოდელის იმპორტი,  ** ბიბლიოთეკაში არსებული მატერიალების გამოყენება და მათი რედაქტირება, ** სტანდარტული მატერიალიდან ახალი სასურველი მატერიალის შექმნა; color map, normal map გამოყენებით, ** Light map (სინალიე) foliage (შეფოთვლა) და სხვა დამატებითი პარამეტრების კონტროლი, ** გეორგაფიული რელიეფის შექმნა და მოხატვა. ანიმირებული წყლის დამატება, ** ბიბლიოთეკაში არსებული 2D და 3D მოდელების დამატება და პარამეტრების რედაქტირება, ** სხვადასხვა ეფექტების დამატება სცენაზე: ფანტანი, ცეცხლი, კვამლი, ნისლი და ფოთოლცვენა, ** განათების და არეკვლადობის სხვადასხვა ელემენტების დამატება და მათი კონტროლი ** ფოტო და ვიდეო რენდერის (ფოტორეალისტური სურათი) შექმნა სხვადასხა ეფექტების (FX) გამოყენებით, ობიექტების ანიმაცია, კამერის ანიმაცია. კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ. ერთი ლექციის ხანგრლივობა: ინდივიდუალურად 1 საათი, ჯგუფში - 1.30წთ. კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

 

ArcGis 10.4 კურსი ორიენტირებულია ნებისმიერი მსურველისთვის; ფიზიკური და კორპორატიული მომხმარებლებისთვის, სტუდენტებისთვის! კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში: კადრების მომზადება, შესაძლებელია როგორც ჩვენს ტრენინგ ცენტრში, ასევე 5 და მეტი მსურველის შემთხვევაში ტრენერი გეწვევათ თქვენს კომპანიაში! გაითვალისწინეთ! ჩვენს მიერ მომზადებულია: ამერიკის  საელჩოს, საქნახშირის, თელასის, საჯარო რეესტრის, ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერის, საქართველოს რკინიგზის, კავკასუს ონლაინის, იუსტიციის სახლის და სხვა წამყვანი კომპანიის კადრები! ასევე გთავაზობთ; ექსპრეს ტრენინგების ჩატარებას ქალაქგარეთ, (ლისის ტბასთან) სასტუმრო რანჩოს სატრენინგო აუდიტორიაში! რანჩო იხილეთ ბმულზე - HTTP://www.facebook.com/media/set/?set=a.653289834776786.1073741838.550181635087607&type=1 სასწავლი პროგრამა: გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა არის კომპიუტერულ რუკებსა და მონაცემთა ბაზებზე დაფუძნებული საინფორმაციო სისტემა, რომელიც გამოიყენება სივრცეში განთავსებული მონაცემების შეგროვების, შენახვის, მართვისა და ანალიზისთვის. გეოინფორმაციული სისტემები რამდენიმე ძირითადი მიმართულებისგან შედგება: 1. გეოინფორმაციული სისტემები 2. გეომონაცემთა ბაზები და პროგრამირება  3. ლანდშაფტების 3D მოდელირება 4. გამოყენებითი კარტოგარფიის და გეოდეზიის საფუძვლები (GIS-ის სპეციალისტებისა და საჯარო რეესტრის ავტორიზებული ამზომველი ორგანიზაციებისათვის).  ვინ შეიძლება შეიწავლოს GIS -ის პროგრამა? პირმა, რომელიც ფლობს: ** გეოგრაფიას** კარტოგრაფიას** ტოპოგრაფია-გეოდეზიას** სხვა საბუნებისმეტყველო დარგებს** არქიტექტურას** ხაზვას** პროგრამირებას ** მონაცემთა ბაზებს. სად შეუძლია GIS-ის სპეციალისტს მუშაობა? ნებისმიერ სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებაში, რომელთაც აქვთ სივრცით ინფორმაციასთან საქმე. კერძოდ:  ** თავდაცვის სფეროში** შინაგან საქმეთს უწყებეში** საჯარო რეესტრში** საჯარო რეესტრის ავტორიზებულ კერძო ამზომველ კომპანიებში** მერის დაქვემდებარების უწყებებში** ტურიზმის დეპარტამენტში** თელასში ** თბილგაზში** თბილისის წყალში** არქიტექტურულ სამსახურებში** სამშენებლო კომპანიებში** სასწავლო-სამეცნერო დაწესებულებებში** სკოლებში** მსხვილ კორპორაციებში (გაზისა და ნავთობის, ელექტროკავშირი და სხვა). 1. გეოინფორმაციული სისტემები ArcGIS გაკვეთილი 1. ზოგადი საკითხები გაკვეთილი 2. გის-ის მონაცემთა სახეები გაკვეთილი 3. გის-ის ვექტორული თემატური ფენების დიგიტალიზაცია (აციფრვა) გაკვეთილი 4. მონაცემთა ატრიბუტული ცხრილეები გაკვეთილი 5. მონაცემთა მონიშვნა (Selection) გაკვეთილი 6. მონაცემთა ვიზუალიზაცია გაკვეთილი 7. წარწერებთან მუშაობა გაკვეთილი 8. ციფრული რუკის კომპოზიცია  გაკვეთილი 9. სხვადასხვა ტიპის ციფრული რუკების გენერირება გაკვეთილი 10. სასარგებლო ინსტრუმენტები და უნარ-ჩვევები. ლექციები შედგება თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობისგან. სწავლის ხანგრძლივობა 10 - 2 სთ-იანი ლექცია - 2 – 3 კაციან ჯგუფში - 700 ლარი  სწავლის ხანგრძლივობა 10 - 2 სთ-იანი ლექცია - 4 - 5  კაციან ჯგუფში - 600 ლარი  სწავლის ხანგრძლივობა 10 - 2 სთ-იანი ლექცია - 6 - 10 კაციან ჯგუფში - 500 ლარი.  2. გეომონაცემთა ბაზები და პროგრამირება (პროგრამირება ArcGIS-ის გარემოში) ** ArcGIS-ის დაპროგრამების საშუალებები (VBA) და ArcObjects-ის მოდელი (2 სთ) ** გეომონაცემების გამოყენება (მონაცემთა მწკრივები და ფენები. მათი ატრიბუტები, დამუშავება, გარდაქმნა და საკოორდინატო სისტემებთან მიბმა) (2-3 სთ) ** მონაცემთა გამოსახვა (2 სთ) ** ArcObjects-ის მოდელის გამოყენება გეომონაცემთა შესწავლისას (2 სთ) ** ოპერაციები ვექტორულ მონაცემებზე (1.5-2 სთ) ** ოპერაციები რასტრულ მონაცემებზე (1.5-2 სთ) ** ArcObjects-ის გამოყენება ადგილობრივი რუკების შექმნისას და სივრცული ინტერპოლაციის დროს (2-3 სთ). სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 2 - 3  კაციან ჯგუფში - 600 ლარი  სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 4 – 5 კაციან ჯგუფში - 500 ლარი  სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 6 - 10 კაციან ჯგუფში - 400 ლარი  3. ლანდშაფტების 3D მოდელირება (ArcGIS 3D Analyst - სამგანზომილებიანი გეოსაინფორმაციო სისტემა) ** ArcGIS 3D Analyst-ის შესაძლებლობები და გამოყენება (1 სთ) ** შესავალი კურსი (2 სთ) ** ზედაპირების სამგანზომილებიანი მოდელების (მაგ. TIN და DEM) შექმნა (2 სთ) ** სამგანზომლებიანი მონაცემების მართვა (2 სთ) ** ზედაპირების გამოსახვა (2 სთ) ** ზედაპირების ანალიზი (2 სთ) ** 3D ვიზუალიზაცია (2 სთ) ** 3D ანიმაცია (2 სთ). სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 2 - 3 კაციან ჯგუფში - 600 ლარი  სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 4 - 5 კაციან ჯგუფში - 500 ლარი  სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 6 - 10 კაციან ჯგუფში - 400 ლარი  4. გამოყენებითი კარტოგარფიის და გეოდეზიის საფუძვლები (GIS-ის სპეციალისტებისა და საჯარო რეესტრის ავტორიზებული ამზომველი ორგანიზაციებისათვის)  რუკა და მისი ელემენტები: ** ცნება რუკის შესახებ ** რუკების კლასიფიკაცია ** რუკის ელემენტები რუკის მათემატიკური საფუძვლები: ** პროექციები ** მასშტაბი  ** რუკის კომპოზიცია. რუკის გეოდეზიური საფუძველი: ** დედამიწის ელიფსოიდი ** კოორდინატთა მსოფლიო გეოდეზიური სისტემა - WGS-84 ** კოორდინატთა სისტემები ** სიმაღლეთა სისტემები ** რუკის ლეგენდა. ტოპოგრაფიული რუკა და გეგმა: ** ტოპოგრაფიული რუკა ** თანამედროვე ტოპოგრაფიული რუკები ** ტოპოგრაფიული გეგმა ** საკადასტრო რუკა  ** შენობა-ნაგებობების შიგა ნახაზები. დამატებითი მასალა: ** რუკის გაფორმების ზოგიერთი საკითხი ** კარტოგარფიული გენერალიზაცია ** კარტოგრაფიული სახვითი საშუალებები. სწავლის ხანგრძლივობა 5 - 1,5 სთ-იანი ლექცია - 2 – 3 კაციან ჯგუფში - 500 ლარი  სწავლის ხანგრძლივობა 5 - 1,5 სთ-იანი ლექცია - 4 - 5 კაციან ჯგუფში - 400 ლარი  სწავლის ხანგრძლივობა 5 - 1,5 სთ-იანი ლექცია - 6 -10 კაციან ჯგუფში - 300 ლარი აღნიშნული ტრენინგ-კურსების დასრულების შემდეგ ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი! გაითვალისწინეთ: "ინტელექტ ცენტრი" 20 წლის სასწავლო ცენტრია! ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ისე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები! (იხილეთ ბმული: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo) წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას დამსაქმებელთან! „ინტელექტ ცენტრი“ აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქართულ, თუ უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შესაბამისად, „ინტელექტ ცენტრის“ პარტნიორი ორგანიზაციებისგან სტაჟიორის, ან კადრის მოთხოვნისთანავე მოხდება ჩვენი წარმატებული კურსდამთავრებულების მონაცემების გაგზავნა! "ინტელექტ ცენტრში" ყველა პირობაა შექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად! თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 20 წლიან გამოცდილებას! და გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება! შპს "ინტელექტ ცენტრი" მის: დავით აღმაშენებლის გამზ. 154,  ბიზნეს ცენტრი "მწვანე ოფისი"  მე-3 სართული, ოფისი № 01  ტელ: +995 595 050154, +995 593 614552 - სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაცია. ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts  


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 09/03/2020
ბოლო ვადა: 20/03/2020

მსგავსი ვაკანსიები: