პროფესიული პროგრამები

საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA

საქართველოს ბიზნესის აკადემია- SBA აცხადებს მიღებას შემდეგ პროგრამებზე გამოცდების ჩაბარების გარეშე. თითოეული პროფესიის არჩევის შემთხვევაში საჩუქრად, სრულიად უფასოდ ისწავლით სახელმწიფო სასერტიფიკატო პროგრამაზე.  აირჩიე  საბაჟო საქმე და მიიღე საჩუქრად სრული დაფინანსებით -საწყობის ლოგისტიკის სასერტიფიკატო კურსი  ოფისის მენეჯერი და მიიღე საჩუქრად სრული დაფინანსებით- კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის სასერტიფიკატო კურსი  ინანსები და მიიღე საჩუქრად სრული დაფინანსებით -მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადების სასერტიფიკატო კურსი  სკოლამდელი განათლება და მიიღე საჩუქრად სრული დაფინანსებით -კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის სასერტიფიკატო კურსი  ბუღალტრული აღრიცხვა და მიიღე საჩუქრად სრული დაფინანსებით - კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის სასერტიფიკატო კურსი  ლოგისტიკა (ინტეგრირებული)- რაც შესაძლებლობას გაძლევს, სამ წელში აიღო დიპლომი, რომელიც მოიცავს სრული განათლების ატესტატს.  საექთნო საქმე-სწავლების მეორე წლიდან ანაზღაურებადი სტაჟირება  გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი დიპლომი.  გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი სერტიფიკატი.  აკადემია მუდამ ზრუნავს დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდაზე და შემოთავაზებული პირობები სწორედ დამატებითი უნარების განვითარებას უწყობს ხელს  ისწავლე და დასაქმდი!  სპეციალური შეთავაზებები❗ 

 რატომ საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA? გაცვლითი პროგრამები  საერთაშორისო თანამშრომლობა  შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი დიპლომი  სტაჟირება დამსაქმებელ ორგანიზაციებთან  დასაქმების ხელშეწყობა  დარგობრივი კაბინეტები  კურსდამთავრებულთა დასაქმების მზარდი მაჩვენებელი   საკუთრებაში არსებული კეთილმოწყობილი შენობა და საუკეთესო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა  დარგში მოქმედი პროფესიონალი პრაქტიკოსი-მასწავლებლები  მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება  ხარისხიანი განათლება  უფასო ტრანსპორტი სტუდენტებისათვის  სოციალურად დაუცველებზე მოქმედებს 15% შეღავათი 

მდგრადი და უსაფრთხო სასწავლო გარემო 

  მისამართი:  ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 18-22  +995 599 97 57 72;  +995 568 30 15 90; 032 240 34 40; 032 240 33 40;  ვებ გვერი: www.sba.edu.ge  Facebook: საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA / Business Academy of Georgia – SBA   info@sba.edu.ge 

  ﷟HYPERLINK "https://www.facebook.com/SBAcademyGeorgia/photos/a.325385834162782/3594733500561316/?type=3&eid=ARARRH5AmjoOH1nOc22Q-iz1MNj9hlcOC3CmKewNAks9nQ7SFh-RdkYf4N-Cn-1CWMDLYmsMWLDYZHMp&__xts__%5B0%5D=68.ARC3lzJUxtdcLo9Jzrg_ZUOmNEsaEjt3m0rw7BqEGgKuGIdxaUY0BLrUUOo-Tv4cRTCnSo5LxVtDwfY5aIcuoKptQqLwU1TwFe_5zFHsrPWJG8-K36p4GQTrdUu586N0vPW64R2Gnw53fs0bHFgw-SqeOz2mUWY-1ch5CbXuy_iSxWLZ1LubtG8QONT5Z0RuceW6QyIT-VM6dQDc-2VDfAEMh1p-0WYDCxIREi1ytOXQbh9dUQcLN95rXXVvIJLN9otkRrDBmi8-_eViNivfUE8elNrbGyH5jwXy_59tIl0_nEm-RBjWeeXswGzZLlvLkGJjC1vzyS3R0Vs4mOI0hcYQ_w&__tn__=EHH-R" 


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 05/09/2020
ბოლო ვადა: 19/09/2020

მსგავსი ვაკანსიები: