პროექტების წერის და ფონდების მოძიებს კურსი

ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი

,,პროექტების წერა  ფონდების მოძიება

ტრენინგ კურსი შეიცავს როგორც თეორიულ, ასევე ინტენსიურ პრაქტიკულ სწავლებებს,  რაც ხელს შეუწყობს მონაწილეებში იმ საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რომელიც აუცილებელია ეფექტური საპროექტო/საგრანტო განაცხადების წერისათვის. აღნიშნული მოდული მოიცავს, როგორც კომერციული, ასევე არაკომერციული პროექტების წერის სწავლებას, აგრეთვე, ეხება პროექტის მოცულობის, დროისა და ბიუჯეტის  ეფექტურად დაგეგმვას.

 

კურსის ხანგრძლივობა - 2 თვე, კვირაში 3 საათი

კურსის მიზანი:

 • მონაწილეებმა მიიღონ პრობლემებზე ორიენტირებული და სათანადო კრიტერიუმებით შეფასებული პროექტის წერისათვის საჭირო აქტუალური ცოდნა, განივითარონ  ისეთი უნარები, რომელიც მათ დაეხმარება  წარმატებული საპროექტო განაცხადის შექმნაში.
 • ტრენინგის პროცესში მონაწილეები თეორიულ მასალასთან ერთად, პრაქტიკული სავარჯიშოების მეშვეობით შექმნიან საკუთარ მცირე პროექტებს .

 

ტრენინგ-კურსის პროგრამა:

 • შესავალი პროექტების წერაში ;
 • ბიზნეს პროექტები და არაკომერციული საგრანტო განაცხადები;
 • პროექტის საჭიროებების განსაზღვრა;
 • როგორ მოვემზადოთ საპროექტო განაცხადის შექმნისთვის;
 • პროექტის მიზნების ეფექტური ბმა საგრანტო კონკურსის მოთხოვნებთან
 •  პრობლემების სწორად იდენტიფიცირების გზები ღირებული მიზნების და ამოცანების ჩამოყალიბებისთვის;
 •  საგრანტო პროექტის დაგეგმვა, სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
 •  საგრანტო პროექტის დაინტერესებული მხარეების ანალიზი;
 •  პროექტის რესურსების ეფექტური განსაზღვრა;
 • პროექტის ბიუჯეტირება და რისკების დაზღვევა;
 •  პროექტის მონიტორინგის და შეფასების ინდიკატორები, მექანიზმების შემუშავება;
 • თანამედროვე ტექნოლოგიები საგრანტო პროექტების წერაში;
 • მცირე საგრანტო პროგრამების განაცხადების წერის სპეციფიკა;
 • ევროკავშირის და სხვადასხვა ტიპის პროექტების წერის სპეციფიკა, მაგალითები;
 • საგრანტო / საპროექტო განაცხადის ტექნიკური გამართვა;
 • დონორებთან ეფექტურის კომუნიკაციის დამყარების გზები და ტექნიკები
 • ფონდების მოძიება  - ადგილობრივი და საერთაშორისო დონორები, მათი სპეციფიკა
 • სახელმწიფო, არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი ორგანიზაციები, როგორც დონორები და მათი მახასიათებლები

 

 

სატრენინგო მოდული მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

 • შემთხვევის ანალიზი /Case studies
 • პრაქტიკული სამუშაო
 • დისკუსია
 • პრეზენტაცია
 • ჯგუფური მუშაობა
 • ინდივიდუალური მუშაობა
 • გონებრივი იერიში / Brainstorming /  

კურსის გავლა შესაძლებელია ; თბილისი, დ.აღმაშენებელის #172, გორი, გარსევანიშვილის #3, ქუთაისი, 9 აპრილის #2 თელავი, აღმაშენებლის #14 bdc.academy@gmail.com +995 593 25 25 08 +995 593 00 06 84 


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 14/11/2020
ბოლო ვადა: 12/12/2020

მსგავსი ვაკანსიები: