კონკურსი მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობების დასაკავებლად

თბილისის თავისუფალი აკადემია

შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია აცხადებს კონკურსს ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებაზე მოწვეული სპეციალისტის  თანამდებობების დასაკავებლად. მოთხოვნები:

 • განათლება:  დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
 • გამოცდილება:  აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი ან/და  პროფესიული გამოცდილება (მინიმუმ 3-წლიანი პრაქტიკით) ან/და სპეციალური მომზადება ან/და შესაბამისი პუბლიკაციები. 

 

ძირითადი მოთხოვნები:

 • კონკურსანტის კვალიფიკაციის შესაბამისობა მის მიერ არჩეულ მიმართულებასთან;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება და სტაჟი;
 • ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციების (მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები, სტატიები) რაოდენობა,  შესრულების დონე ან/და დამსახურებული შეფასებები, რეცენზირება,  რედაქტორობა, საავტორო გამოგონებები;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში, საგრანტო პროგრამებსა და საერთაშორისო ტრენინგებში მონაწილეობა;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო წოდებები;
 • საკონკურსოდ წარმოდგენილი სასწავლო კურსის სილაბუსი/სილაბუსები;
 • უცხო ენის ცოდნის დონე;
 • კომპიუტერული ტექნოლოგიების ცოდნის დონე.

 

კონკურსი ცხადდება შემდეგ ვაკანსიებზე:

 • მენეჯმენტი
 • მათემატიკა
 • ეკონომიკა
 • ინფორმატიკა
 • აკადემიური წერა  

მოწვეული პერსონალის თანამდებობაზე არჩევა ხდება 3 წლის ვადით.  

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 • კონკურსანტის CV;
 • შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები. ასევე უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლები;
 • სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (ბოლო 5  წლის განმავლობაში, წლების მითითებით);
 • შესაბამის სფეროში სამეცნიერო - პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 • ელექტრონული და ნაბეჭდი ფორმით მის მიერ არჩეული სასწავლო კურსის სილაბუსი (სილაბუსები);
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • 2 ცალი ფოტო - სურათი 3X4-ზე, ელექტრონულად CD დისკზე;
 • ბოლო პუბლიკაციის, ნაშრომის, წიგნის, მონოგრაფიის ეგზემპლარები ან ასლები;
 • სხვა ინფორმაცია.

 

კონკურსის ჩატარების  ვადა:

 • კონკურსი გამოცხადდა  2020 წლის 28 თებერვალს:
 • აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 30 მარტიდან  3 აპრილის  ჩათვლით,
 • კონკურსის პირველი ეტაპი - საბუთების გადარჩევა -  7  აპრილი;
 • კონკურსის მეორე ეტაპი - საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება.
 • გასაუბრება ჩატარდება 2020 წლის 8აპრილს (კონკურსანტებს გასაუბრების დრო ეცნობებათ განცხადებაში მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე).
 • კონკურსის შედეგები გამოცხადდება არაუგვიანეს 2020 წლის 13  აპრილისა.  

დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაცია  უნდა წარადგინონ აკადემიაში 2020 წლის 30 მარტიდან 3 აპრილის ჩათვლით ან გადმოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@freeacademy.edu.ge;    tea.tulashvili@freeacademy.edu.ge  

საკონტაქტო რეკვიზიტები: თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. N46.   ტელ: 2 36 91 60


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 09/03/2020
ბოლო ვადა: 28/03/2020

მსგავსი ვაკანსიები: