ბუღალტერიის შემსწავლელი კომპლექსური სასერტიფიკატო კურსები

ინტელექტ ცენტრი

"ინტელექტ ცენტრი" აცხადებს მსმენელთა მიღებას ბუღალტერიის შემსწავლელ სასერტიფიკატო კომპლექსურ კურსებზე!  კურსი გათვლილია ბუღალტერიის შესწვლით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის! სწავლება მიმდინარეობს საერთაშორისო სტანდარტებით! მსენელებს გადაეცემათ სასწავლო ლიტერატურა, თეორიული და პრაქტიკული სავარჯიშოები, ტესტები! გაითვალისწინეთ: ”ინტელექტ ცენტრი” 20 წლის სასწავლო ცენტრია! ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ასევე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები! მითითებულ ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ „ინტელექტ ცენტრის“ მიერ მომზადებული ორგანიზაციები: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo) ბუღალტრული აღრიცხვის სწავლების ეტაპები: თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერია! საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები: ორისი-ORIS, ინფო-INFO, სუპერფინი-SUPERFIN. 1C    საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა მიმდინარეობს მსმენელთა სურვილისამებრ შერჩევით! სტაჟირება - დამწყები ბუღალტრებისთვის; „ინტელექტ ცენტრის“ პარტნიორი ორგანიზაციების რეალურ საბუთებზე დაყრდნობით, ან თავად მსმენელის სამუშაო სპეციფიკაზე მორგებით! სწავლების მიმართულებები: ტრენინგ-კურსები ითვალისწინებს თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერიის, ფინანსური აღრიცხვის, საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებას და წარდგენას rs.ge-ზე, კომპიუტერული პროგრამების: ორისი, სუპერფინი, ინფო ბუღალტერიის შესწავლას, რის საფუძველზეც, მსმენელები შეძლებენ ნებისმიერი სპეციფიკის: ვაჭრობის, მომსახურების, წარმოების, მშენებლობის, სოფლის მეურნეობის და არასამთავრობო ორგანიზაციებში მომდარი ფაქტების საფუძველზე დოკუმენტების შედგენას  და ბუღალტრული პროცესების მართვას! სრული კურსი მოიცავს სამ თვეს! განვიხილოთ  სასწავლო პროგრამის თვითოეული ეტაპი: თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერიის კომპლექსური  კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 1. პირველი ეტაპი - თეორიული ნაწილი: ბუღალტრული აღრიცხვის შესავალი / მისი არსი და მნიშვნელობა ბუღალტრული აღრიცხვის რეგულირება / სამეწარმეო საქმიანობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები. ფინანსური ანგარიშგება / საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა ბუღალტრული ბალანსი / სამეურნეო ოპერციათა გავლენა ბალანსზე

მოგება-ზარალის ანგარიშგება სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა ბანკის ოპერაციების აღრიცხვა მოთხოვნების (დებიტორული დავალიანების) აღრიცხვა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების (მარაგების) აღრიცხვა ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა ვალდებულებების აღრიცხვა საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა 2. მეორე ეტაპი - პრაქტიკული ნაწილი: საწარმოს საქმიანობა; ვაჭრობა, მომახურება, წარმოება სააღრიცხვო პოლიტიკა საწარმოს წესდება დამფუძნებელთა, პარტნიორთა კრება / კრების ოქმი იჯარის ხელშეკრულებები შრომითი და სხვა ხელშეკრულებები

დირექტორის ბრძანება კადრების დანიშვნის შესახებ, ბრძანება მივლინებების შესახებ, ხელფასის შესახებ და ასევე სხვა ბრძანებები საკონტროლო სალარო აპარატი

შედარების აქტი მინდობილობა საკონტროლო გარბენის აქტი (საწვავი) სამივლინებო მოწმობა მიღება-ჩაბარების აქტი ინვოისი / სასაქონლო ზედნადები საგადახადო ანგარიშ-ფაქტურა / საგადახდო დოკუმენტი

სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერი ხელფასის უწყისი ინვენტარიზაცია სალაროს ოპერაციები საბანკო ოპერაციები (ბანკის ამონაწერი) ხელფასის დარიხვა და გამოთვლა საქონელი, შეძენა, რეალიზაცია ნედლეულის და მასალების შეძენა, დამზადება, რეალიზაცია ხარჯების აღრიცხვა (საკანცელარიო, მივლინების, საწვავის) ძირითადი საშუალებების შეძენა, ცვეთის დარიცხვა, ქონების გაანგარიშება

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში საბაჟო საგადასახადო კალენდარი, საგადასახადო ვალდებულებები (საშემოსავლო, დღგ, მოგება, ქონება) Rs.ge  / დეკლარაციების ატვირთვა ყოველთვიური / ყოველწლიური სწავლების მეთოდი და უპირატესობები: ლექციები შედგება თეორიული და პრაქტიკული ნაწილისაგან. თეორიული მასალის ათვისებახდება პრაქტიკული  და სავარჯიშოებით, ხოლო პრაქტიკული ბუღალტერიის შესწავლა - საბუღალტრო დოკუმენტების დამუშავების საფუძველზე! თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერიის ორთვიანი კურსის ღირებულება და პირობები:  ღირებულების გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად! ღირებულება ჯგუფში - 500 ლარი (თვეში 250 ლარი) ინდივიდუალურად - 600 ლარი (თვეში 300 ლარი) ლექციების რაოდენობა ინდივიდუალურად - 22 ლექცია, ჯგუფში - 24 ლექცია ლექციის ხანგრძლივობა ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში: 1.30წთ. 3. მესამე ეტაპი - კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამები შერჩევით (სურვილისამებრ): ორისი-ORIS, ინფო-INFO, სუპერფინი-SUPERFIN. 1C    საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა: ბუღალტრული პროგრამების შესწავლა მიმდინარეობს მოქმედი, რეალური ორგანიზაციების დოკუმენტების  საფუძველზე!

ორისი - 8 ლექცია, ლექციის ხანგრძლივობა 1სთ.  ღირებულება ინდივიდუალურად: 150 ლარი ჯგუფში: 130 ლარი.  ინფობუღალტერი - 8 ლექცია, ლექციის ხანგრძლივობა 1სთ.  ღირებულება ინდივიდუალურად: 150 ლარი 2 კაციან ჯგუფში: 130 ლარი.  სუპერფინი - 8 ლექცია, ლექციის ხანგრძლივობა 1სთ.  ღირებულება ინდივიდუალურად: 150 ლარი ჯგუფში: 130 ლარი.  1C  -  შემსწავლელი კომპლექსური სასწავლო პროგრამა; 6 ლექცია - ინდივიდუალურად; ჯგუფში - 7 ლექცია. ლექციის ხანგრძლივობა- ინდივიდულაურად 1სთ; ჯგუფში - 1,30წთ. ღირებულება ინდივიდუალურად - 400 ლარი,  ჯგუფში - 300 ლარი ჩვენი კურსდამთავრებულები დამოუკიდებლად შეძლებენ: მთავარი ბუღალტრის, რიგითი ბუღალტრის, მოლარე-ოპერატორის საქმიანობას. დამოუკიდებლად შეძლებენ საწარმოში მომხდარი ფაქტების საფუძველზე, შესაბამისი დოკუმენტების შედგენა-დამუშავებას, ფინანსური შედეგის გამოყვანას და საგადასახადო ელექტრონულ დეკლარირებას! კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი! სტაჟირების პროგრამა  -  დამწყები ბუღალტრებისთვის; პრაქტიკის გავლა მიზნად ისახავს თეორიული ცოდნის გამოყენებას და პრაქტიკული გამოცდილების მიღებას. პრაქტიკის გავლისას, საშუალება გექნებათ, გამოავლინოთ თქვენი უნარ-ჩვევები და შესაძლებლობები. პრაქტიკული გამოცდილების მიღება შესაძლებელია როგორც ჩვენი ”ინტელექტ ცენტრის”  საბუთების დამუშავების შედეგად, ისე ჩვენი პარტნიორი კომპანიების საბუთების საშუალებით. მსმენელი იღებს მონაწილეობას რეალურ სამუშაო პროცესში, ეცნობა თითოეულ დოკუმენტს და სწავლობს მის საფუძვლიან დამუშავებას კომპიუტერულ პროგრამებში. ერთთვიანი სტაჟირება - 300 ლარი - 12 სალექციო კურსი - ინდივიდუალურად. თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად! ახალბედა დამწყები და უკვე მოქმედი ბუღალტრებისთვის შესაძლებელია საათობრივი კონსულტაცია, როგორც თეორიულ მასალაში, ისე საბუღალტრო კომპიუტერულ პროგრამებში.  ერთი კონსულტაციის ღირებულება ინდიივიდუალურად - 1 საათი - 30 ლარი კურსებს უძღვება; პრაქტიკული გამოცდილების მქონე სერტიფიცირებული ტრენერი მრავალწლიანი წლიანი სამუშაო გამოცდილებით! წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას დამსაქმებელთან! ინტელექტ ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქართულ, თუ უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შესაბამისად, ინტელექტ ცენტრის პარტნიორი ორგანიზაციებისგან სტაჟიორის ან კადრის მოთხოვნისთანავე მოხდება ჩვენი კურსდამთავრებულების მონაცემების გაგზავნა. გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება! „ინტელექტ ცენტრში“ ყველა პირობა აშექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად! თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 20 წლიან გამოცდილებას! რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით: შპს "ინტელექტ ცენტრი"  მის: დავით აღმაშენებელის გამზ. N154,  ბიზნეს ცენტრი - "მწვანე ოფისი"  მე-3 სართული, ოფისი № 01 ტელ: +995 595050154, +995 593 614552 - სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაცია. ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 09/03/2020
ბოლო ვადა: 20/03/2020

მსგავსი ვაკანსიები: